/ hdoj

hdoj-2054 A == B ?

开始的时候很弱智的用了一个if(a == b),结果可想而知,错了
然后又看似很懂的样子用了一个strcmp(a, b),结果当然又错了
之后百度了一下大牛们的代码,仔细阅读之后总算弄明白了
用了指针,先把数字末尾的0都去掉,并换成结束标志
然后指针重新指向字符串开头,如果是0的话后移
比较两个指针,如果相等,输入YES,反之输出NO

// hdoj_2054 A == B ?
// 0MS	416K	676 B	GCC

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 100000
int main(void)
{
	char a[N] = {0}, b[N] = {0};
	while(scanf("%s%s", &a, &b) != EOF)
	{
		char * p1 = strchr(a, '.');
		char * p2 = strchr(b, '.');
		char * pa = a + strlen(a) - 1;
		char * pb = b + strlen(b) - 1;
		if(pa > p1 && p1 != NULL)
		{
			while(*pa == '0')
				*pa-- = 0;
		}
		if(pb > p2 && p2 != NULL)
		{
			while(*pb == '0')
				*pb-- = 0;
		}
		if(*pa == '.')
			*pa = 0;
		if(*pb == '.')
			*pb = 0;
		pa = a;
		pb = b;
		while(*pa == '0')
			pa++;
		while(*pb == '0')
			pb++;
		if(strcmp(pa, pb) == 0)
			printf("YES");
		else
			printf("NO");
	}
	return 0;
}